Thực trạng An sinh xã hội 2001-2010, phần 2

A.3. Đào tạo nghề

Công tác đào tạo, đặc biệt là đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp và tăng cường cơ hội cho các nhóm lao động dễ bị tổn thương có việc làm ngày càng được chú trọng.

Cụ thể Chính phủ đã:

– Tái thành lập Tổng cục Dạy nghề trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (năm 1998) để tạo điều kiện nâng cao chất lượng việc làm của người lao động thông qua nâng cao chất lượng nguồn lao động.

– Đã xây dựng các chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở.

– Xây dựng chính sách về học bổng cho các đối tượng thuộc diện chính sách, tín dụng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

– Chính sách về dạy nghề đối với học sinh dân tộc thiểu số, đề án dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên giai đoạn 2008-2015 theo Quyết định số 103/2008/QĐ-TTg ngày 21/7/2008.

– Đề án về Dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của các đối tượng này đến hệ thống giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

Kết quả, hàng năm có trên 1 triệu người lao động được đào tạo chuyên môn kỹ thuật. Trong giai đoạn 2006-2009, bình quân mỗi năm đã hỗ trợ cho trên 300 nghìn lao động nông thôn học nghề ngắn hạn và sơ cấp nghề, bằng 2% tổng số thanh niên nông thôn.

A.4. Dịch vụ việc làm

Hệ thống dịch vụ việc làm được phát triển từ năm 1992 theo Nghị quyết số 120/1992/NQ-HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng.

Nghị quyết đã tạo môi trường pháp l‎ý cho phát triển dịch vụ kết nối cung-cầu về lao động trên thị trường. Đặc biệt, với việc sửa điều 18 của Bộ Luật Lao động năm 1995, Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/5/2005 và Nghị định số 71/2008/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 19 đã từng bước hoàn thiện hệ thống khung pháp l‎ý cho dịch vụ việc làm.

Bên cạnh các trung tâm giới thiệu việc làm công lập, các doanh nghiệp cũng được phép hoạt động giới thiệu việc làm kể cả sự tham gia của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đến nay, đã có 150 trung tâm giới thiệu việc làm được thành lập, bình quân mỗi năm tư vấn cho trên 603 nghìn lượt người tìm việc làm, giới thiệu và cung ứng việc làm cho 230 nghìn người; dạy nghề cho trên 160 nghìn người. Nhiều tỉnh đã tổ chức sàn giao dịch việc làm rất hiệu quả, trong đó có nội dung tuyển dụng việc làm cho người khuyết tật và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Thực hiện mục tiêu thúc đẩy hoạt động của thị trường lao động đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế vùng, Chính phủ đã thực hiện các chương trình hỗ trợ di cư đến các vùng kinh tế mới; phát triển các chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg); xây dựng chương trình di dân gắn với xóa đói giảm nghèo. Các chương trình di dân đã đáp ứng một phần về tái phân bố nguồn lao động, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và bảo vệ an ninh quốc phòng.

Các chính sách hỗ trợ lao động là người tàn tật, lao động nữ, lao động làm công hưởng lương bị mất việc làm cũng được đưa vào thực hiện:

– Hỗ trợ tạo việc làm đối với người tàn tật trên cơ sở Pháp lệnh về người tàn tật và thành lập các quĩ việc làm dành cho người tàn tật.

– Khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ trong mọi ngành nghề để phù hợp với sức khỏe của lao động nữ.

– Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc làm từ ngày 1/1/2009.

(Dự thảo Chiến lược An sinh xã hội 2011-2020)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: