Luật người khuyết tật

Luật Người khuyết tật thay thế Pháp lệnh về Người khuyết tật năm 1998. Luật quy định về quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật, trách nhiệm của gia đình, nhà nước và xã hội đối với người khuyết tật.

Luật người khuyết tật được ban hành ngày 29/06/2010 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2011. Xin đọc toàn văn tại file đính kèm.

Luật người khuyết tật

Luật người khuyết tật

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: