Hiểu về Quan niệm Công tác xã hội

Bài viết này được đăng trên Tạp chí Khoa học, Đại học Quốc Gia Hà Nội, số 1 năm 2009, từ trang 1 đến trang 7. Xin trân trọng giới thiệu.

Tóm tắt: Công tác xã hội là một lĩnh vực chuyên môn mới ở Việt Nam, mặc dù đây là ngành học có quá trình phát triển lâu dài trên thế giới cũng như có nhiều các hoạt động liên quan đến công tác xã hội ở Việt Nam. Để hiểu về Công tác xã hội theo các quan niệm của Hiệp hội các cán sự công tác xã hội (IFSW) và Hiệp hội Công tác xã hội Hoa Kỳ (NASW), đó là điều rất quan trọng cho việc áp dụng hoạt động chuyên môn này điều kiện của Việt Nam.

Bài viết này lý giải sứ mệnh chính của công tác xã hội như việc tăng cường thúc đẩy chức năng xã hội và quá trình tự quyết của thân chủ. Đồng thời, bài viết cũng đưa ra năm cách hiểu về công tác xã hội phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Những cách hiểu này làm nền tảng cho các hoạt động thực hành công tác xã hội, bao gồm: Công tác xã hội là hoạt động đáp ứng những yêu cầu của thân chủ; công tác xã hội là hoạt động chuyên môn phát triển liên tục; công tác xã hội là một hình thức tổng hợp sáng tạo trong việc sử dụng những kiến thức, giá trị và các kỹ năng; công tác xa hội là một tiến trình giải quyết vấn đề; và công tác xã hội được xem như là hoạt động can thiệp vào các tương tác xã hội của con người.

Xin tải toàn văn bài viết tại đây

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: